Strona główna     Aktualności     Kalendarz imprez     O projekcie     Kontakt  
 
 

Wypocznij aktywnie  
na Krajnie nad Notecią

poznaj
piękno Krajny

Zapraszamy
na zielone szlaki doliny Noteci

Turystyka i przyroda
Krajna – Kraina Turystyczna
Informacje praktyczne
 
 
Kategoria: Krajna – Kraina Turystyczna - Dział: Z kart historii


Mapa
Regiony
Leksykon miejsc
Z kart historii
Gwara Krajeńska
Kuchnia Krajeńska

Łobżenica w II Rzeczypospolitej

Gmina: Łobżenica, miejscowość: Łobżenica
Tagi: historia,

Na mocy rozporządzenia Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 20 stycznia 1920 roku wojewoda poznański mianował członków tymczasowego Magistratu i Rady Miejskiej miasta Łobżenicy. W skład Magistratu oprócz Józefa Reinholza weszli: ks. Proboszcz Jan Dratwa jako zastępca burmistrza, Franciszek Byczek - kupiec jako I ławnik, Alojzy Zientkowski - kupiec, właściciel drukarni jako II ławnik, Fryderyk Klein - kupiec, właściciel wytwórni wódek jako III ławnik. Do tymczasowej Rady Miejskiej zostali mianowani: Jan Zakrzewski (bednarz), Bronisław Aleksiewicz (kupiec), Józef Starszak (ogrodowy), Piotr Piątek (introligator), Antoni Neumann (kancelista), Teofil Bethke (kupiec), Alojzy Refliński (kupiec), Franciszek Szczepański (robotnik), Karol August Lubenau (kupiec), August Matz (nauczyciel) Franciszek Neumann (stolarz), dr Otton Bethke (notariusz).
W dniu 18 sierpnia 1920 roku tymczasowa Rada Miejska i Magistrat na mocy dekretu Wojewody Poznańskiego z 19 lipca 1920 roku zostali przez Starostę wyrzyskiego Ignacego Wujka na nowy urząd wprowadzeni i zaprzysiężeni przez podanie ręki. Wybrany został również przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Neumann. Za jego wyborem głosowało 8 członków rady spośród 11 głosujących. Funkcję zastępcy przewodniczącego powierzono Alojzemu Reflińskiemu, sekretarzem został Piotr Piątek a jego zastępcą Bronisław Aleksiewicz.
Już we wrześniu 1920 roku dotychczasowy komisaryczny burmistrz Józef Reinholz złożył na ręce wojewody poznańskiego rezygnację z piastowanego urzędu.  W tej sytuacji funkcję komisarycznego burmistrza miał przejąć ks. Proboszcz Jan Dratwa, który jednak wzbraniał się przed przyjęciem tego stanowiska.
Po wyborach samorządowych w 1921 roku agendę burmistrza aż do czasu obsadzenia tego urzędu na stałe pełnił obecnie I ławnik Józef Reinholz. W skład nowo wybranego Magistratu ponadto weszli: ks. Proboszcz Jan Dratwa, Damazy Łasiński mistrz rzeźnicki jako II ławnik, Alojzy Zientkowski jako członek Magistratu i Brunon Schütz kupiec jako członek Magistratu.
Przewodniczącym nowo wybranej Rady Miejskiej został Roman Żakowski Komisarz Obwodowy, jego zastępcą Alojzy Zientkowski. Funkcję sekretarza pełnił Władysław Tempski. Pozostali członkowie rady to: Teofil Bethke, Alojzy Refliński, Jakub Osesek, Kazimierowski, Jan Betscher, Franciszek Murzyn, Michał Fąs, Brunon Schütz i Wojciech Gerike.
Uroczyste pożegnanie starej Rady Miejskiej i wprowadzenie nowej odbyło się 21 listopada 1921 roku w auli Szkoły Wydziałowej.
W dniu 20 marca 1922 roku dokonano na posiedzeniu Rady Miejskiej wyboru nowego członka Magistratu w miejsce rezygnującego Brunona Schütza. Spośród dwóch kandydatów: Teofila Bethke i Franciszka Byczka, większością głosów w stosunku 5 do 3 zwyciężył Franciszek Byczek, który 23 marca 1923 roku przez podanie ręki  zostaje wprowadzony na urząd nowo wybranych Członków Magistratu.
Drugim komisarycznym burmistrzem Łobżenicy został Sylwester Grus, rewizor rachunkowości, przybyły z Tczewa. Mianowany na to stanowisko 10 listopada 1922 roku. Przysięgę służbową złożył 2 grudnia 1922 roku w obecności Starosty powiatu wyrzyskiego I. Wujka według następującej roty: - „Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu na powierzonym mi stanowisku pożytek Państwa Polskiego oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma, władzy zwierzchniej Państwa Polskiego wierność dochować, wszystkich obywateli w równym mając zachowaniu, przepisów prawa strzec, pilnie obowiązki moje spełniać sumiennie i gorliwie, rozkazy przełożonych wykonywać dokładnie, tajemnicy urzędowej dochować. Tak mi Panie Boże dopomóż”.
Począwszy od 1 lipca 1923 roku miał on piastować ten urząd przez okres 12 lat. Wkrótce jednak doszło do zatargu między burmistrzem a Magistratem i Radą Miejską.
W wyniku rozprawy sądowej z dnia 16 kwietnia 1924 roku   Rada Miejska w Łobżenicy podjęła uchwałę w dniu 18 września 1924 roku. Czytamy w niej „... Rada Miejska uchwala jednogłośnie, jako dobrowolne odszkodowanie za zrzeczenie się p. Grusa z urzędu burmistrzowskiego miasta Łobżenicy płacić mu od 1 października 1924 roku [...] dotychczasowych pełnych poborów. Skutkiem powyższej uchwały zrzeka się p. burmistrz Grus swego urzędu zajmowanego dotychczas w Łobżenic...”
Zgodnie z decyzją wojewody poznańskiego kierownictwo magistratem przejął teraz III ławnik Damazy Łasiński. Zastępcą burmistrza został Bronisław Aleksiewicz, który urząd ten sprawował aż do nominacji nowego burmistrza, co miało miejsce 27 lutego 1925 roku. Nowy burmistrz Stanisław Pankanin wprowadzony został na urząd 17 marca 1925 roku.
Urodził się 18 września 1882 roku w Osieku pow. bydgoski. Syn Franciszka i Magdaleny z domu Gil. Posiadał wykształcenie niższe. Służył w armii niemieckiej od 1901 do 1911. W stopniu plutonowego przeszedł do policji pruskiej, gdzie jako nad wachmistrz pracował w Berlinie. Począwszy od 1 października 1919 roku wstąpił do służby policyjnej w Podkomisariacie Naczelnej Rady Ludowej w Bydgoszczy, a 15 września 1920 roku przyjęty został do Policji Państwowej w stopniu komisarza i pełnił do 31 października 1922 roku obowiązki zastępcy komendanta Policji Państwowej na miasto Bydgoszcz.
Na mocy rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej oraz w myśl uchwały Rady Miejskiej miasta Łobżenicy z dnia 29 stycznia 1925 roku wojewoda Adolf Bniński mianował Stanisława Pankanina na burmistrza miasta Łobżenicy od dnia 1 lutego 1926 roku na przeciąg 12 lat.
Koniec roku 1925 przyniósł miastu również kolejne wybory samorządowe. W ich wyniku w skład nowej rady weszło 9 dotychczasowych radnych i 3 nowo wybranych: Grochowski Bolesław, Ciechelski Michał i Mucha Jan. Wśród radnych było 10 Polaków i 2 Niemców. Narodowa Demokracja uzyskała 5 miejsc, Chrześcijańska Demokracja 4 miejsca, Narodowa Partia Robotnicza 1 miejsce i mniejszość niemiecka 2 miejsca. Wszyscy radni posiadali wykształcenie elementarne. Reprezentowali następujące zawody: urzędnicy państwowi, samorządowi, prywatni 2 mandaty, samodzielni przemysłowcy, kupcy i rzemieślnicy 9 mandatów, robotnicy 1 mandat. Spośród 1016 uprawnionych do głosowania, udział w wyborach wzięło 797 obywateli.


 
Biblioteki
Galerie zdjęć
Filmy
Materiały dźwiękowe
Mapy


Tagi
cmentarz[11]; dworek[10]; gastronomia[4]; historia[7]; hotele [2]; jezioro/rzeka[28]; kościół [18]; miejscowość[74]; park dworski[3]; pomnik przyrody[9]; punkt widokowy/wzniesienie[3]; rezerwat przyrody[4]; szlak turystyczny[5]; twórcy[2];
wszystkie tagi >>

 
     Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013