Strona główna     Aktualności     Kalendarz imprez     O projekcie     Kontakt  
 
 

Wypocznij aktywnie  
na Krajnie nad Notecią

poznaj
piękno Krajny

Zapraszamy
na zielone szlaki doliny Noteci

Turystyka i przyroda
Krajna – Kraina Turystyczna
Informacje praktyczne
 
 
Kategoria: Turystyka i przyroda - Dział: Obszary chronionego krajobrazu i rezerwaty


  Turystyka i przyroda
Zielone szlaki
Szlaki rowerowe
Szlaki kajakowe
Szlaki PTTK
Inne szlaki
Obszary Natura 2000
Obszary chronionego krajobrazu i rezerwaty
ściezki dydaktyczne

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody:

 

     „Smolary” – rezerwat torfowiskowy. Znajduje się w nadleśnictwie Zabrodzie, pow. 143,11 ha, ustanowiony w 1990 r. Celem ochrony jest zachowanie naturalnej roślinności torfowiskowej, obfitującej w rzadkie gatunki mszaków. Ponadto jest to typ rezerwatu biocenotycznego chroniący określony ekosystem bagienno-wodny złożony z torfotwórczych zespołów roślinnych oraz zespołów zwierząt w ich naturalnych środowiskach. Interesujące jest tu samo złoże torfu, z którego można odczytać historie, rozwój i sukcesję roślinności torfotwórczej. Torfowisko jest bezdrzewne , trudno dostępne i otacza lądowiejące jezioro Smolary. Ekosystem bagienno-wodny otoczony jest przez różnowiekowe lasy, na ogół sosnowe, z małymi wydzieleniami olszy. W granicach moczarów zarejestrowano 158 gatunków roślin: 58 mszaków, 4 paprotniki i 96 gatunków roślin nasiennych. Znaleziono 16 gatunków mchów torfowców, co stanowi połowę liczby tego taksonu dla Polski. Poza rzadkimi gatunkami mszaków wartość rezerwatu podnoszą, podlegające prawnej ochronie, gatunki roślin nasiennych, takie jak rosiczka okrągłolistna, grążel żółty, grzebienie białe i inne. Szata roślinna składa się z 21 zespołów lub zbiorowisk roślinności wodnej, moczarowej, szuwarowo-turzycowej, łąkowej i lasów bagiennych-olsów.

 

     „Kuźnik” rezerwat krajobrazowy
Przedmiotem ochrony jest leśno – jeziorny krajobraz dwóch rynien jeziornych o zróżnicowanej roślinności. w jednej z nich leżą niewielkie jeziora: Kuźniczek, Mały Kuźnik i Duży Kuźnik. W drugiej  Jezioro Rudnickie. Miedzy rynnami jeziornymi rozciąga się Góra Cygańska, z której roztacza się wspaniały, panoramiczny widok.  W Kuźniku można spotkać suche bory sosnowe jak i bory bagienne, łęgi, olsy, dąbrowy, torfowiska i jeziora. W rezerwacie dominują bory sosnowe z domieszką brzóz i dębów. Występuje tu rzadko spotykany w Wielkopolsce bór bagienny, z typową dla tego obszaru roślinnością (bagnem zwyczajnym, torfowcami, borówką bagienną, żurawiną błotną, wełnianką pochwowatą, modrzewnicą zwyczajną), rośnie tu również ginąca bażyna czarna to jedyne jej stanowisko w Wielkoplsce. Kuźnik, w którym doliczono się niemal 400 gatunków roślin, chroni wiele ginących i zagrożonych wyginięciem, w tym m.in.wełniankę pochwowatą, widłaka jałowcowatego, pływaczadrobnego i zwyczajnego, rosiczkę okragłolistną, przylaszczkę pospolitą, rokietnika, witłoząba miotłowego, grążele żółte, grzybienie białe, kalinę koralową. Na terenie rezerwatu żyją sarny, jelenie, dziki, lisy, kuny i wydry. Wśród wielu gatunków ptaków spotkać tu można m.in. zimorodki, dzięcioły, grzywacze, drozdy, kwiczoły, łabędzie, błotniaki, jastrzębie, puszczyki i kormorany. Obok cennej przyrody, dodatkowym walorem rezerwatu jest jego urozmaicony krajobraz. Pagórkowaty teren, śródleśne jeziora, łąki, bagna i bogactwo roślinności sprawiają, że jest to bardzo malowniczy krajobraz,

      Czarci Staw znajduje się w okolicach wsi Międzybłocie. Zajmuje 4,91 ha i jest typu torfowiskowego. Obejmuje płytkie, zarastające jezioro oraz przyległe łąki i grunty rolne. Ochronie podlega stanowisko rzadkich roślin reliktowych, m.in. turzycy strunowej, wątrobowców oraz porostów występujących na zarastającym torfowisku. Z gatunków chronionych rosną tu: rosiczka okrągłolistna, rosiczka długolistna, bagno zwyczajne, storczyk krwisty. Stwierdzono tu 135 gatunków roślin, w tym 38 gatunków mszaków. Roślinność torfowiskowa i nadwodna tworzy 13 zespołów, głównie mszarowych,

      Uroczysko Jary położony jest przy miejscowości Górzna. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych rzadkich roślin leśnych, zaroślowych i torfowiskowych, położonych w rynnach polodowcowych i na dnie jarów. Rezerwat obejmuje obszar lasów, łąk i wód o  powierzchni 86 ha. Teren jest urozmaicony wyjątkową zmiennością siedlisk i zbiorowisk roślinnych (leśnych, bagiennych i jeziornych). Jest tutaj bardzo bogata flora z udziałem 193 gatunków roślin naczyniowych i 48 gatunków mszaków. Zespoły leśne to lasy mieszane. Na łąkach i bagnach występują m.in. turzyce i sitowie leśne. Na wodach trzech jezior występują fitocenozy szuwarów nadwodnych i roślinność podwodno – nadwodna,

      Szwajcaria Kiełpińska gdzie na "Górze Zamkowej" w Kiełpinie znajduje się grodzisko wczesnośredniowieczne,

      Na wschód od Złotowa rozciągają się piękne Bory Kujańskie wraz z Jeziorem Borówno. Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Łobzonki i Bory Kujańskie zajmuje fragment doliny Łobzonki i kompleks lasów nad jez. Borówno. Prezentuje sobą znaczne walory krajobrazowe na tle monotonni pól uprawnych. Najciekawsze elementy przyrodniczo-krajobrazowe tworzą malownicze, z licznymi stanowiskami roślin chronionych i ostojami bobrów, doliny rzek Łobzonki i Lubczy a także rynny polodowcowe z licznymi jeziorami oraz znaczne powierzchnie leśne na żyznych siedliskach, szczególnie w rejonie Kujania. Obszar wyróżnia się znaczną ilością pomników przyrody. Dużym urozmaiceniem krajobrazu rolniczego są zabytkowe parki z licznymi drzewami pomnikowymi w Chlebnie, Górce Klasztornej i Kujaniu,

      Diabli Skok- rezerwat leśny, powierzchnia:20,98 ha, leży w gminie Jastrowie, utworzony w 1961 roku. Cechą najbardziej charakterystyczną i godną ochrony jest głęboki jar i jego strome zbocza, na których wytryskują liczne źródła tworzące specyficzny biotop dla roślinnych zbiorowisk źródliskowych, głównie mchów i wątrobowców. Zbocza jaru porasta dorodny las mieszany z drzewami pomnikowymi. Różne typy i podtypy gleb, źródliska, strumienie, strome skarpy stworzyły dogodne warunki egzystencji dla różnej roślinności runa leśnego. Flora rezerwatu liczy 285 gatunków, w tym aż 85 gatunków mszaków, 11 gatunków paprotników i 210 nasiennych. Stwierdzono udział gatunków subatlantyckich oraz górskich. Charakterystyczne dla miejscowych siedlisk są 3 zespoły: źródliskowy z rzeżuchą gorzka i sledzienicą skrętnolistną, ols porzeczkowy oraz łęg jesionowo-olszowy. Ponadto występują tu zbiorowiska szuwarowe i turzycowe, młaki niskoturzycowe, eutrofizyczne lasy bukowe na zboczach jaru oraz bór mieszany, sosna z podrostem bukowym,

      Kozie Brody- położony jest na północny wschód od miasta Jastrowie, rezerwat torfowiskowy o powierzchni 0,72 ha, utworzony w 1965 r. Chronione jest torfowisko niskie o charakterze źródliskowym, na którym występuje o dużej żywotności relikt lodowcowy-brzoza niska. Inne relikty glacjalne, skalnica torfowiskowa i gwiazdnica grabolistna notowane tu dawniej prawdopodobnie wyginęły. Stanowisko jest silnie opanowane przez brzozę omszoną, wierzby krzewiaste i kruszynę pospolitą, które to zarośla zacieniają i miejscami silnie konkurują z chronioną brzozą niską. Stwierdzono tu także kilka gatunków storczyków podlegających ochronie: listera jajowata, kruszczyk szerokolistny, storczyk krwisty i inne. Szata roślinna składa się z trzech grup zespołów: bagienne zarośla wierzbowe i lasy olszowe, szuwary i mechowiska oraz zróżnicowane zbiorowiska ziołoroślowe,

      Zielona Góra- znajduje się w gminie Wyrzysk, utworzony w 1968 roku o powierzchni 96,06 ha. Rezerwat obejmuje drzewostany o najwyższych walorach botaniczno-leśnych. Bogata rzeźba terenu spowodowała wytworzenie się tu 5 podtypów gleb, które z kolei są główna przyczyną zróżnicowania zespołu na grąd niski z czyśćcem leśnym, grąd wysoki z groszkiem wiosennym oraz grąd kwaśny z trzcinnikiem leśnym. Osobliwością tego grądu jest wielogatunkowość, wielowarstwowość i różnowiekowość warstwy drzew, a górujące w drzewostanie dęby mają ponad 250 lat i niektóre więcej niż 300 cm obwodu pni. Wielkie bogactwo florystyczne runa leśnego, o różnej porze kwitnienia sprawia, że całe zbiorowisko leśne jest niezwykle atrakcyjne jako obiekt dydaktyczny. Z rzadkich i chronionych roślin należy tu wymienić lilię złotogłów, wawrzynek wilczełyko, jarząb brekinia, storczyk,

      Torfowisko Kaczory- nadleśnictwo Kaczory, utworzony w 1994 r na powierzchni 32,77 ha. Są to dwa położone obok siebie torfowiska przejściowe. Same torfowiska zajmują 4,73 ha, natomiast pozostała powierzchnia 28,04 ha stanowi ich otulinę w postaci drzewostanów sosnowych różnego wieku z brzozą. Odgrywają one ważną rolę stabilizującą stosunki wodne i mikroklimatyczne w obszarze torfowisk i w ich otoczeniu. Osobliwością flory jest wierzba borówkolistna- relikt glacjalny, którego stanowisko jest najdalej wysuniętym na zachód. Chronionym gatunkiem jest tu także rosiczka okrągłolistna. Gatunki rzadkie, zagrożone wyginięciem to bagnica błotna i turzyca błotna. Flora składa się z 14 gatunków mchów torfowców, 11 gatunków mchów właściwych i 50 gatunków roślin naczyniowych. Szata roślinna obu torfowisk jest mocno zróżnicowana pod względem fitocenoz. Łącznie wyróżniono 13 zespołów. Wśród ptaków gniazdujących i przebywających na torfowiskach zauważono żurawie, gągoły i kruki.
Biblioteki
Galerie zdjęć
Filmy
Materiały dźwiękowe
Mapy


Tagi
cmentarz[11]; dworek[10]; gastronomia[4]; historia[7]; hotele [2]; jezioro/rzeka[28]; kościół [18]; miejscowość[74]; park dworski[3]; pomnik przyrody[9]; punkt widokowy/wzniesienie[3]; rezerwat przyrody[4]; szlak turystyczny[5]; twórcy[2];
wszystkie tagi >>

 
     Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013